Regulamin zawierania transakcji  (OWU)

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy transakcji zawieranych przez Marcina Olecha prowadzącego działalność pod nazwą Anmarsoft Marcin Olech w Gdańsku przy ulicy Lęborskiej 3 B, 80-386 ( dalej zwany Anmasoft).
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy transakcji zawieranych przez Anmarsoft z przedsiębiorcami tj. podmiotami dokonującymi transakcji związanych bezpośrednio z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu ( dalej zwani Klientami Lub Klientem)
 3. Anmarsoft nie przewiduje zawierania transakcji dotyczących oprogramowania FITAsystent lub produktów powiązanych z konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Oprogramowanie FITAsystent jest oprogramowaniem o określonych funkcjonalnościach, dedykowanym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu fitness klubów, siłowni lub innej formy zorganizowanych zajęć sportowych w zbliżonych formach do dwóch pierwszych wskazanych.
 5. Poprzez transakcje dotyczące produktów powiązanych rozumie się wytworzenie kart klubowych używanych przez fitness kluby oraz siłownie lub podobne placówki, zgodnie z ustalonymi warunkami zamówienia.
 6. Klient zamówienie na Oprogramowanie FITAsystent składa za pośrednictwem formularza zamówienia (https://fitasystent.pl/formularz-zamowienia/), natomiast zlecenie wytworzenia kart klubowych oraz zamówienie czytnika odbywa się mailowo poprzez przesłanie zamówienia na adres mailowy, z tym z zastrzeżeniem, że do zawarcia umowy w wypadku zamówienia mailowego dochodzi dopiero po wyraźnym określeniu i potwierdzeniu warunków realizacji przez Anmarsoft.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU przez Klienta, wyłączone jest stosowanie art. 68 ( 1) k.c. oraz 68 (2) k.c.
 8. Złożenie zamówienia na Oprogramowanie FITAsystent jest równoznaczne z akceptacją przez Klient treści umowy licencyjnej Oprogramowania FITAsystent.
 9. Złożenie zamówienia nie obliguje Anmarsoftu do realizacji zamówienia, jeżeli nie ma możliwości wykonać zamówienia, w takiej sytuacji Anmarsoft poinformuje we właściwym czasie Klienta o powyższym.
 10. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi dla programu FITAsystent ok. 5-10 dni roboczych, dla zamówienia kart ok. 15 dni roboczych, nie mniej jednak może ulec on wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Anmarsoft.
 11. Złożenie zamówienia na Oprogramowanie FITAsysystent oznacza akceptację warunków umowy licencyjnej dotyczące Oprogramowania FITAsystent, która jest umową na czas określony i wiąże się z obowiązkiem regularnego uiszczania opłat licencyjnych.
 12. Pierwsza opłata licencyjna za korzystanie z Oprogramowania FITAsystent za okres pierwszych 3 miesięcy płatna jest z góry, kolejne płatne są miesięcznie.
 13. Każdorazowo na podstawie zamówienia wystawiana jest faktura proforma. Po zaksięgowaniu wpłaconych przez środków za okres pierwszych 3 miesięcy korzystania z Oprogramowania FITAsystent na konto wskazane przez Anmarsoft do Klienta zostanie wysłana przesyłka z kluczem licencyjnym oraz płytą CD. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 14. Pierwsza i kolejne opłaty licencyjne korzystanie z Oprogramowania FITAsystent dokonywane są bezpośrednio na rachunek bankowy Anmarsoft. Po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty za okres pierwszych 3 miesięcy Klient otrzyma nośnik z Oprogramowaniem FITasystent oraz klucz licencyjny.
 15. Wysokość miesięcznych opłat licencyjnych za korzystanie z Oprogramowania FITAsystent każdorazowo wynika z cennika dostępnego na stronie internetowej Anmarsoft. Płatności za każdy kolejny okres rozliczeniowy Klient zobowiązany jest dokonywać terminowo, w wypadku opóźnienia, licencja wygasa. W celu uniknięcia takiej sytuacji Oprogramowanie FITAsystent z odpowiednim wyprzedzeniem informuje o dacie wygaśnięcia licencji.
 16. W wypadku braku terminowego opłacenia opłat licencyjnych umowa licencyjna dotycząca Oprogramowania FITAsystent wygasa.
 17. W wypadku chęci odnowienia umowy licencyjnej na dotychczasowych warunkach, gdy przerwa pomiędzy datą wygaśnięcia licencji a datą jej reaktywowania nie przekroczy 6 miesięcy, nastąpi to po zastosowaniu uprzednio obowiązującej Klienta stawki za odnowienie licencji. W wypadku gdy przerwa byłaby dłuższa niż 6 miesięcy, zastosowanie znajdzie stawka za odnowienie wynikająca z aktualnego Cennika dostępnego na stronie https://fitasystent.pl/
 18. Odpowiedzialność Anmarsoft, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ograniczona jest maksymalnie do kwoty otrzymanego wynagrodzenia w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem zgłoszenia roszczeń. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączona jest rękojmia za wady. Równocześnie w mocy pozostają wszelkie ograniczenia odpowiedzialności wynikające z umowy licencyjnej dotyczącej Oprogramowania Anmarsoft
 19. W wypadku zlecenia druku kart, w wypadku przekazania wzoru nadruku lub layout’u Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności intelektualnej. W razie skierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Anmarsoft zobowiązany jest go zwolnić z jakichkolwiek roszczeń i pokryć wszelkie poniesione szkody.
 20. Wsparcie techniczne jest świadczone za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@fitasystent.pl, telefonicznie lub z użyciem programu służącego do zdalnej pomocy.
 21. Wszelkie zmiany niniejszych OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 22. W wypadku gdy strony mają siedziby w dwóch różnych krajach i są przedsiębiorcami, wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 14 czerwca 1974 r.
 23. W razie ewentualnego sporu na tle zawarcia, wykonania, rozwiązania niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Anmarsoft z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.